اقامت ترکیه یکی از گزینه­ های قابل توجه کسانی است که در